Brechiadau'r Ffliw

Bob blwyddyn, mae'r feirysau sydd fwyaf tebygol o achosi ffliw yn cael eu nodi ymlaen llaw, ac mae Sefydliad Iechyd y Byd yn argymell pa fathau o feirws y ffliw y dylid eu cynnwys yn y brechlyn.

Y brechlyn ffliw yw'r ffordd orau o amddiffyn yn erbyn feirws na ellir ei rag-weld ac a all achosi salwch annymunol ymysg plant, a salwch difrifol a marwolaeth ymysg grwpiau sydd mewn perygl, gan gynnwys pobl hŷn, menywod beichiog a'r rhai sydd â chyflwr iechyd meddygol.

Mae astudiaethau wedi dangos y bydd y brechlyn ffliw yn eich helpu i osgoi cael y ffliw. Ni fydd yn atal pob feirws ffliw, a gall lefel yr amddiffyniad amrywio, felly nid yw'n rhoi sicrwydd llwyr na fyddwch yn ei gael, ond os byddwch yn ei gael ar ôl cael eich brechu, yna mae'n debygol o fod yn ffurf fwy ysgafn, sy'n para am lai o amser nag y byddai wedi gwneud fel arall.

Cwestiynau Cyffredin am y Brechlyn Ffliw

Y cwestiynau mwyaf cyffredin ac atebion.

A yw'n ddiogel?

Mae gan y brechlynnau ffliw a ddefnyddir o dan y rhaglen genedlaethol record diogelwch da. Mae yna dri math o frechlyn ffliw:

  • brechlyn byw pedwarfalent sy'n cael ei roi ar ffurf chwistrell drwynol i blant a phobl ifanc rhwng 2 ac 17 oed sy'n gymwys i gael y brechlyn ffliw
  • brechlyn pedwarfalent i'w chwistrellu, sy'n cael ei roi i oedolion rhwng 18 a 65 oed sy'n wynebu mwy o berygl o gael y ffliw oherwydd cyflwr iechyd hirdymor, ac i blant 6 mis oed a hŷn sydd mewn grŵp cymwys na all gael y brechlyn byw
  • brechlyn trifalent sy'n cynnwys cyffur ategol a chwistrellir. Mae hwn ar gyfer pobl 65 oed a hŷn, ac amlygwyd ei fod yn fwy effeithiol ymysg y grŵp oedran hwn. I fod yn gymwys ar gyfer hwn, dylech fod yn 65 oed ar 31 Mawrth, 2019 – hynny yw, cawsoch eich geni ar neu cyn 31 Mawrth 1954.

Siaradwch â'ch meddyg teulu neu â nyrs neu fferyllydd y feddygfa i gael rhagor o wybodaeth am y brechlynnau hyn.

Pwy a ddylai gael y brechlyn ffliw

Mae'r brechlyn ffliw yn cael ei roi fel mater o drefn trwy'r GIG i:

  • oedolion 65 a hŷn (gan gynnwys oedolion dros 18 oed sydd mewn perygl o gael y ffliw)
  • menywod beichiog
  • plant 2 a 3 oed
  • plant yn y dosbarth derbyn a blynyddoedd ysgol 1, 2, 3, 4 a 5
  • plant 2 i 17 oed sydd mewn perygl o gael y ffliw

Pwy na ddylai gael y brechiad rhag y ffliw?

Gall y rhan fwyaf o oedolion gael y brechlyn ffliw a chwistrellir, ond dylech ei osgoi os ydych wedi cael adwaith alergaidd difrifol i frechlyn ffliw yn y gorffennol.

Beth yw'r Sgileffeithiau?

Mae sgileffeithiau difrifol i'r brechlyn ffliw a chwistrellir yn brin iawn. Efallai y byddwch yn dioddef o dwymyn ysgafn a chyhyrau poenus am ychydig ddyddiau ar ôl cael y brechlyn, a gallai eich braich fod fymryn yn boenus lle cawsoch eich chwistrellu.

Gall sgileffeithiau'r brechlyn ar ffurf chwistrell drwynol gynnwys trwyn sy'n rhedeg neu sydd wedi'i flocio, cur pen, blinder a cholli rhywfaint o archwaeth.

Close Menu