News

Breast Screening Wales

Building a healthier future after COVID – 19: Have your say

Hywel Dda University Health Board is asking the people of Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire to help it further shape and deliver future services by taking part in a six-week engagement exercise.

Since the publication of its strategy, A Healthier Mid and West Wales: Our Future Generations Living Well in 2018, the Health Board has worked with partners to provide care and develop services.

However, the coronavirus pandemic has had a major impact on health and care services. As a result, the Health Board now wants to learn from the public about how the pandemic has affected their health and care, and access to it.

Hywel Dda UHB is also asking for the public’s feedback in relation to its long-term strategy to develop and build a new hospital in the south of the Hywel Dda area, somewhere between and including St Clears, in Carmarthenshire, and Narberth, in Pembrokeshire. This location is the most central for most of the population in the south of the Hywel Dda area, and it was determined through the public consultation held in 2018.

The engagement exercise will run from Monday 10th May until Monday 21st June 2021.

For further information:

Visit us online  at: www.haveyoursay.hduhb.wales.nhs.uk 

Email  us: hyweldda.engagement@wales.nhs.uk

Call us: 01554 899 056 (please leave a message and we will call you back so you do not have to pay for the call)

Adeiladu dyfodol iachach yn dilyn COVID-19: Dweud eich dweud

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gofyn i bobl Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro i helpu i lywio gwasanaethau’r dyfodol ymhellach, trwy gymryd rhan mewn ymarfer ymgysylltu dros gyfnod o chwe wythnos.

Ers cyhoeddi ei strategaeth, Canolbarth a Gorllewin Cymru Iachach: Cenedlaethau’r Dyfodol yn Byw’n Dda yn 2018, mae’r Bwrdd Iechyd wedi gweithio gyda phartneriaid i ddarparu gofal a datblygu gwasanaethau.

Fodd bynnag, mae pandemig coronafeirws wedi cael effaith mawr ar wasanaethau iechyd a gofal. O ganlyniad, mae’r Bwrdd Iechyd am ddysgu gan y cyhoedd sut mae’r pandemig wedi effeithio ar eu hiechyd a’u gofal, a’u mynediad at y gwasanaethau hyn.

Mae BIP Hywel Dda hefyd yn gofyn am adborth y cyhoedd mewn perthynas â’i strategaeth hirdymor i ddatblygu ac adeiladu ysbyty newydd yn ne ardal Hywel Dda, rhywle rhwng ac yn cynnwys Sanclêr yn Sir Gaerfyrddin ac Arberth yn Sir Benfro. Dyma’r lleoliad mwyaf canolog i fwyafrif y boblogaeth yn ne ardal Hywel Dda, a phenderfynwyd arno trwy ymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd yn 2018.

Bydd yr ymarfer ymgysylltu yn para o ddydd Llun 10 Mai tan ddydd Llun 21 Mehefin 2021.

Am wybodaeth bellach:

Ewch  i:  www.dweudeichdweud.biphdd.cymru.nhs.uk   

Anfonwch ebost  at: hyweldda.engagement@wales.nhs.uk;

Ffoniwch:  01554 899 056 (gadewch neges a byddwn yn eich ffonio nôl fel nad oes yn rhaid i chi dalu am yr alwad)